marți, 7 noiembrie 2023

Programul Tranziție Justă Antreprenoriatul este un contribuitor cheie in dezvoltarea si creșterea economiei oricărei tari INCUBATORUL DE AFACERI VIRTUAL INOVATIV - Platform E-Learning Business NetWorkSt@rtUp

 

Programul Tranziție Justă

Investiții pentru dezvoltarea IMM care spijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor inițiale realizate în județele: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș de către IMM-uri.

 Categorii de investiții finanțabile:

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de stat

 1. Investiții în active corporale:

  • lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție / prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente. Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect

  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport

  • achiziționarea de instalații / echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă

 2. Investiții în active necorporale:

  • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

 Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de minimis

 • activități de formare profesională pentru activitatea asociată investiției inițiale;

 • activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect și pentru pentru managementul proiectului;

 • activități de proiectare;

 • activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier;

 • activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative;

 • cheltuieli cu certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.

 • activități care respectă principiul economiei circulare și sunt asociate investiției inițiale propuse a fi realizate prin proiect;

 • activități privind realizarea cadastrului și intrarea în legalitate a proprietăților;

 • certificarea / recertificarea sistemelor de management;

 • activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului.

 !! Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Dacă proiectul include cheltuieli cu serviciile de consultanță finanțabile prin ajutor de minimis, valoarea eligibilă nu poate depăși 7% din valoarea eligibilă totală a investiției.

 Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este 8 milioane euro.

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000 euro.

 Intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional respectiv prin ajutor de minimis este:  Gorj

Microîntreprindere 75%

Mică 75%

Mijlocie 75%

Ajutor minimis 90%

Ajutorul de stat regional pentru investiții reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială care reprezintă o investiție în active corporale și necorporale legată de:

 • crearea unei unități noi

 • extinderea capacității unei unități existente

 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.

Criterii eligibilitate

 • Solicitantul de finanțare este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM înființate cel târziu la 31 decembrie 2021;

 • Domeniul în care se realizează investiția este eligibil în cadrul programului;

 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată în anul curent sau anterior depunerii cererii de finanțare și a înregistrat profit brut sau profit din exploatare;

 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția;

 • Unitatea de producție/prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în teritoriul administrativ al județului corespunzător priorității.

Crearea de noi locuri de muncă

Proiectul trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani dupa finalizarea investiției, în zona vizată de apel.

În funcție de valoarea finanțării nerambursabile solicitate, numărul minim de locuri de muncă obligatoriu a fi realizat se calculează astfel:

 • pentru finanțare nerambursabilă solicitată până la valoarea de 5 milioane de euro – pentru fiecare 175.000 euro solicitați se va crea un nou loc de mucă;

 • pentru finațare nerambursabilă solicitată între 5 și 8 milioane euro – pentru fiecare 150.000 euro solicitați se va crea un nou loc de muncă.

În cadrul evaluării tehnice și financiare, se acordă punctaj pentru crearea de locuri de muncă suplimentare celor minim obligatorii.

Beneficiarul finanțării va avea obligația de a consulta AJOFM în procesul de recrutare, în vederea angajării de persoane afectate de procesul de tranziție, pentru toate locurile de muncă create prin proiect, precum și angajarea de persoane din categoriile de lucrătorii defavorizați, extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.

Cel puțin 75% din totalul de locuri de muncă create prin proiect, trebuie să vizeze persoane cu domiciliu/reședința în zona vizată de apel.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

FORMULAR de ÎNSCRIERE în proiect Business NetworkSt@rtUp

#FemeiaAntreprenor 2024 Gratuit 40 000 euro LANSARE PROGRAM

#FemeiaAntreprenor 2024: Ia 200.000 RON GRATIS pentru afacerea ta! Guvernul oferă GRATUIT până la 200.000 RON prin "Femeia Antrepre...